آموزش پژوهش‌محور یا پژوهش جدا از آموزش؟!
  برگشت

در سالهای اخیر که پژوهش به انحای گوناگون وارد مباحث موجود در نظام تعلیم وتربیت کشورمان شده است، شاهد دو گونه برخورد متفاوت با چگونگی توسعة پژوهش در مدارس بودهایم:

پژوهش ساز خود را میزند، آموزش ساز خود را!

پژوهش در خدمت آموزش است و آموزش در خدمت پژوهش یا به عبارت بهتر آموزش، پژوهشمحور میشود!

در این تحلیل، پژوهش دانش‌آموزی را نمایشنامه‌ای فرض کرده‌ایم که دو پرده بیشتر ندارد.

پردة اول) پژوهش جدا از آموزش!

الف) اختصاص ساعتی در برنامة هفتگی با عنوان پژوهش

ب) روی آوردن به رویکرد دوپینگی در پژوهشهای دانشآموزي

پ)رویکرد پژوهش صرفاً برای دانشآموزان خاص

پردة دوم) پژوهش در خدمت آموزش یا آموزش پژوهش‌محور

رویکرد پژوهش‌محور در یاددهی- یادگیری که به منظور توسعة تفکر پژوهشی در کلاس درس و مدرسه و با هدف عمق بخشیدن به محتواها و برنامههای درسی به اجرا در میآید، از پنج ویژگی اصلی برخوردار است،  برای مطالعه بیشتر به فایل ضمایم مراجعه گردد.

 

دکتر مرتضی مجدفر-متخصص تعلیم و تربیت


فایلهای پیوستی :

فایل مربوط به ' تحلیل پژوهش دانش‌آموزی- آموزش پژوهش‌محور یا پژوهش جدا از آموزش؟! ' را از اینجا دانلود کنید
کد خبر:    2266
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۹/۰۵/۰۷- ۱۳:۲۵         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -